Privatumo politika

Movida.lt užtikrina asmens duomenų apsaugą.
Vartotojas prieš tapdamas Klientu gali užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje  www.movida.lt , registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.
Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.
Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.